กรดซาลิซิลิก
    สารกันรา หรือกรดซาลิซิลิค เป็นสารเคมีตัวหนึ่งที่นำมาใช้เป็นวัตถุกันเสียกันรามาใส่ในน้ำดองผักผลไม้ที่วางขายในท้องตลาด เพื่อให้น้ำดองผักผลไม้ดูเหมือนใหม่อยู่เสมอ เนื่องจากกรดซาลิซิลิคเป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ดีแต่เป็นอันตราย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดห้ามนำกรดซาลิซิลิคมาใช้เจือปนในอาหาร ตามกฎหมายอาหารฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536)

ผลกระทบต่อร่างกาย
    ถ้าบริโภคกรดซาลิซิลิคจนมีความเข้มข้นในเลือดถึง 25 – 35 มิลลิกรัม/เลือด 100 มิลลิกรัม จะมีอาการอาเจียน หูอื้อ มีไข้ กระวนกระวาย ชัก ไตวายและอาจถึงเสียชีวิตได้

กลุ่มสินค้าที่มีการปนเปื้อน
    - น้ำดองผัก ( ผักกาดดอง หน่อไม้ดอง กระเทียมดอง กระเทียมดอง ขิงดอง )
    - น้ำดองผลไม้ ( มะม่วงดอง มะยมดอง มะกอกดอง )

 วิธีการตรวจ
    - ใช้ชุดทดสอบสารบอแรกซ์ในอาหาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการวัด
    - ห้ามตรวจพบสารบอแรกซ์ในผลิตภัณฑ์อาหาร