โคลิฟอร์มและแบคทีเรียในอาหาร
    แบคทีเรียโคลิฟอร์ม หมายถึงกลุ่มของแบคทีเรียในวงศ์ Enterobacteriaceae ที่มีรูปร่างท่อนสั้น ติดสีแกรมลบ ไม่สร้างสปอร์ เป็นพวกที่ไม่ต้องการอากาศ หรือ Facultative anaerobe สามารถหมักน้ำตาลแลคโตสให้กรด และแก็สได้ภายใน 48 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ตัวอย่างแบคทีเรียในกลุ่มนี้ได้แก่ Escherichia coli ซึ่งโดยปกติมักพบอยู่ในทางเดินอาหารสัตว์เลือดอุ่น และของคน ฉะนั้นจะพบมากในอุจจาระ และ แบคทีเรียจีนัส Enterobacter และยังสามารถพบได้ในดิน และปนเปื้อนมากับพืชผักต่างๆ หรืออยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีสุขลักษณะในการผลิต ดังนั้นการตรวจพบจุลินทรยีในกลุ่มนี้จึงถึงได้ว่าการปนเปื้อนมาของอุจจาระ อาจนำซึ่งจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้ แต่โดยปกติคนสามารถต้านทานจุลินทรีย์กลุ่มนี้ได้ดี เว้นมีการกระตุ้นการเกิดเชื้อปกติในทางเดินอาหารให้สามารถก่อโรคได้ เช่น พวกไวรัส ดังนั้น การผลิตอาหาร หรือ น้ำดื่ม จึงจะต้องมีการตรวจสอบจุลินทรีย์ ว่ามีอยู่ในปริมาณเท่าใด มีอันตรายหรือไม่ และบางประเทศจะไม่รับซื้อสินค้าหากตรวจพบ

ผลกระทบต่อร่างกาย
    อาหารที่ตรวจพบโคลิฟอร์มและแบคทีเรียเกินค่ากำหนดอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดอาการท้องร่วง ท้องเสีย อาเจียน มีไข้ หรือเสียชีวิตได้

กลุ่มสินค้าที่มีการปนเปื้อน
    - อาหารพร้อมบริโภค แผงลอย อาหารในร้าน ฯลฯ
    - อาหารควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข/ อย. เช่น นมพาสเจอร์ไรส์ อาหารบรรจุในภาชนะปิดสนิท เยลลี่ แยม เต้าเจี้ยว ฯลฯ

วิธีการตรวจ
    - ใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการวัด
    - ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 10 โคโลนีหรือ 10 ตัวในอาหาร 1 กรัม