โคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง
    โคลิฟอร์มเป็นเชื้อบักเตรีชนิดหนึ่ง ซึ่งถ้าตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มปนเปื้อนในน้ำและน้ำแข็งจะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าน้ำและน้ำแข็งนั้นไม่สะอาดไม่สมควรนำมาใช้บริโภค ปัจจุบันมีการตรวจพบ     โคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็งเกินมาตรฐาน

ผลกระทบต่อร่างกาย
    การดื่มน้ำหรือบริโภคน้ำแข็งที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหารหรือโรคอาหารเป็นพิษซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีอาการ ท้องร่วง ท้องเสีย อาเจียน เป็นไข้ ปวดศรีษะ หรืออาจเสียชีวิตได้

กลุ่มสินค้าที่มีการปนเปื้อน
    - น้ำและน้ำแข็ง

วิธีการตรวจ
    - ใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการวัด
    ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524  และ ฉบับที่ 78  พ.ศ.2527  กำหนดให้ค่าเอ็มพีเอ็นของโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็งต่อ 100 มิลลิลิตร ต้องน้อยกว่า 2.2