ความสะอาดของมือและอุปกรณ์สัมผัสอาหาร
    มือและภาชนะสัมผัสอาหารต่างๆ สามารถปนเปื้อนเชื้อโรคที่ตรวจพบในสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งมีดังนี้ E. coli, Klebsiella pneumonia, Streptococcus, Samonella, Staphylococcus aureus และ Virus และหากมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคในปริมาณมากอาจนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆได้

ผลกระทบต่อร่างกาย
    ภาชนะใส่อาหารและมือผู้สัมผัสอาหารที่ไม่สะอาดมีเชื้อโรคปะปนอยู่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหารหรือโรคอาหารเป็นพิษ การรับประทานอาหารที่สัมผัสภาชนะและมือที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ ทำให้ผู้บริโภค มีอาการท้องร่วง ท้องเสีย อาเจียน เป็นไข้ ปวดศีรษะ

กลุ่มสินค้าที่มีการปนเปื้อน
    - อุปกรณ์หรือภาชนะที่สัมผัสอาหาร ช้อน แก้วน้ำ ตะเกียบ เขียง ผ้าเช็ดจาน ฯลฯ
    - มือผู้สัมผัสอาหาร
    - อาหารพร้อมบริโภค รถเข็น แผงรอย ร้านอาหาร

วิธีการตรวจ
    - ช้ชุดทดสอบความสะอาดของมือและภาชนะสัมผัสอาหาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการวัด
    - จำนวนเชื้อโคลิฟอร์มต่ำสุด ที่สามารถตรวจได้ 20 เซลล์