แอฟลาทอกซิน
    แอฟลาทอกซิน คือ สารพิษที่เกิดจากเชื้อรา สายพันธุ์แอสเปอร์จิลลัส ฟลาวัส (Aspergillusflavus) และแอสเปอร์จิลลัส พาราซิติคัส (Aspergillus paraciticus) เชื้อราสาย
พันธุ์เหล่านี้เจริญเติบโตได้ดีในภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีสมบัติเป็นพิษต่อคน สัตว์และพืช แอฟลาทอกซินเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลทางชีวภาพหรือขบวนการเมตาบอสิซึมชนิดทุติยภูมิของเชื้อรา ทำให้เชื้อราสร้างสารพิษได้ 4 ชนิด คือ แอฟลาทอกซินชนิด บี1 และแอฟลาทอกซินชนิด บี2 ซึ่งเรืองแสงให้สีนํ้าเงินภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต ในช่วงความยาวคลื่น 256 ถึง 365 นาโนเมตร แอฟลาทอกซินชนิด จี1 และแอฟลาทอกซิน ชนิด จี2 ซึ่งเรืองแสงให้สีเขียวภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่นช่วงเดียวกันความเข้มของแสงที่เรืองแสงนี้เป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณความเข้มข้นของแอฟลาทอกซิน ดังนั้น จึงใช้คุณสมบัติการเรืองแสงนี้เป็นวิธีทดสอบและตรวจวัดปริมาณอะฟลาทอกซิน เราตรวจสอบเชื้อราได้ด้วยตาเปล่า หากมองเห็นอาหารเหล่านั้นมีเชื้อราขึ้นเป็นสีน้ำตาล สีเหลือง สีเขียว สีเขียวเหลือง หรือสีดำ แสดงว่าไม่ควรนำมารับประทานเพราะราสีต่าง ๆ ดังกล่าว มักเป็นเชื้อราที่ก่อให้เกิดพิษแอฟลาทอกซิน

ผลกระทบต่อร่างกาย
    ก่อให้เกิดโรคมะเร็งตับ โรคตับอักเสบ โรคตับแข็ง โรคสมองอักเสบ นอกจากนี้ยังพบความผิดปกติที่อวัยวะอื่นร่วมด้วย เช่น เซลล์ปอดผิดปกติ เซลล์หลอดลมผิดปกติ

กลุ่มสินค้าที่มีการปนเปื้อน
    พืชตระกูลถั่ว โดยเฉพาะถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง และในอาหารแห้งหลายชนิด ได้แก่ ถั่วกระจก ขนมตุ๊บตั๊บ น้ำมัน ถั่วลิสง และพบในพริกแห้ง พริกป่น ข้าวโพด กระเทียม หัวหอม กุ้งแห้ง พริกแห้ง มะพร้าว ผลไม้แห้ง สมุนไพร เป็นต้น รวมถึงเมล็ดข้าวโพด ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี มันสำปะหลัง และเมล็ดพืชที่ใช้ทำอาหารสัตว์

วิธีการตรวจ
    - ใช้ชุดทดสอบแอฟลาทอกซิน ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการวัด
    - พบการปนเปื้อนได้ไม่เกิน 20 ไมโครกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม หรือ 20 ppb