Brand Banner
เกี่ยวกับเรา
Logo Footer
ประวัติความเป็นมา

โกลเด้น เพลซ เป็นร้านค้าปลีกที่ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ที่ดินและอาคารส่วนพระองค์ ซึ่งอยู่ติดบริเวณถนนพระราม 9 ในการก่อสร้างร้านโกลเด้นเพลซสาขาแรก และทรงก่อตั้ง บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อดำเนินการพัฒนาช่องทางการค้าปลีกที่เหมาะสม แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยพระราชทานนามร้านว่า “โกลเด้น เพลซ” โดยสาขาแรก คือ โกลเด้น เพลซ พระราม 9 เปิดเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2544

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชย์ พระองค์ได้ก่อตั้ง โครงการในพระราชดำริมากมาย ที่ล้วนช่วยพัฒนาประเทศ พัฒนาความเป็นอยู่ของชาวไทยทุกพื้นที่ ให้ได้อยู่ดีกินดี ซึ่งครั้งก่อตั้งร้านโกลเด้นเพลซ พระองค์ทรงมีพระราชดำริว่า

“โครงการในพระราชดำริที่พระองค์ท่านได้ส่งเสริมไว้มีจำนวนมาก สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย แต่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานหลายชนิด ยังไปไม่ถึงผู้บริโภคมากเท่าที่ควร”

ดังนั้น ร้านโกลเด้น เพลซ จึงเปรียบเสมือน “ตู้เย็นของประชาชน” กล่าวคือ เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าจากโครงการในพระราชดำริ ซึ่งเป็น โครงการที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ในหลากหลายพื้นที่ อาทิ สินค้าจากโครงการหลวง ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงก่อตั้งขึ้นเพื่อ ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวให้แก่ชาวเขาในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเป็นการหารายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ต่อมาเกษตรกรชาวเขาได้มีการปลูกพืชผัก ปลอดสารพิษ ปลูกผลไม้ และเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ในชื่อ โครงการหลวง และ ดอยคำ ช่วยให้ชาวเขาได้มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ร้านโกลเด้น เพลซ ยังเป็นช่องทางให้กลุ่มเกษตรกรไทย ชุมชน หรือกลุ่ม SMEs รายเล็กๆ ที่มีการรวมกลุ่มพัฒนาสินค้าของตนเอง ได้มีพื้นที่สำหรับการจำหน่ายสินค้า โดยได้รับราคาที่เป็นธรรม ขณะเดียวกัน ประชาชนคนไทย ก็ได้รับประทาน ได้ใช้ สินค้าที่ดี มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม

ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงมุ่งมั่นสานต่อ พระราชปณิธานของพระราชบิดา และทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาร้านค้า “โกลเด้น เพลซ” ให้คงอยู่อย่างเข้มแข็ง เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ โดยมี พระราชปณิธานให้ร้านโกลเด้น เพลซ เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ราคาย่อมเยา ขณะเดียวกัน กลุ่มเกษตรกรหรือ สินค้าจากชุมชนต่างๆ ก็ได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า

พ.ศ. 2544

1 กุมภาพันธ์
สาขาพระรามเก้า ก่อตั้งร้านค้า โกลเด้น เพลซ
ขึ้นเป็นครั้งแรก

8 กุมภาพันธ์
สาขาสะพานสูง เปิดให้บริการ

14 กุมภาพันธ์
สาขาหัวหิน 1 เปิดให้บริการ

3 มีนาคม
ในหลวงร.9 เสด็จพระราชดำเนินสาขาหัวหิน 1

12 มีนาคม
สาขาซีพีทาวเวอร์ เปิดให้บริการ

พ.ศ. 2552

5 ธันวาคม
สาขาศิริราช 1 เปิดให้บริการ

พ.ศ. 2553

1 มกราคม
สาขาหัวหิน 2 เปิดให้บริการ

9 สิงหาคม
สาขาศูนย์ราชการ เปิดให้บริการ

พ.ศ. 2555

26 เมษายน
สาขาศิริราช 2 เปิดให้บริการ

6 พฤษภาคม
ในหลวงร.9 เสด็จพระราชดำเนินสาขาศิริราช 2

พ.ศ. 2556

1 เมษายน
สาขาสนามเสือป่า เปิดให้บริการ

9 สิงหาคม
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการ

ตุลาคม
สาขาโครงการชั่งหัวมัน เปิดให้บริการ

พ.ศ. 2558

25 ธันวาคม
สาขาเพนนินซูล่า พลาซ่า เปิดให้บริการ

พ.ศ. 2561

20 สิงหาคม
สาขาถนนสุโขทัย เปิดให้บริการ

23 พฤศจิกายน
สาขาเจริญสุขมงคลจิต เปิดให้บริการ
ในหลวง ร. 10 เสด็จพระราชดำเนิน ณ สาขาฯ

พ.ศ. 2562

15 มีนาคม
สาขานิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการ

29 เมษายน
สาขาพระบรมมหาราชวัง เปิดให้บริการ

27 กันยายน
สาขาท่าช้าง เปิดให้บริการ

7 ธันวาคม
สาขาชวนชม เปิดให้บริการ

พ.ศ. 2563

17 มกราคม
สาขาฉะเชิงเทรา เปิดให้บริการ