Brand Banner
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
Vision 1

วิสัยทัศน์
เป็นร้านค้าปลีกของคนไทย ที่จำหน่ายสินค้าจากโครงการหลวง โครงการในพระราชดำริ และโครงการส่วนพระองค์ ตลอดจนเป็นช่องทางที่ช่วยกระจายสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรชาวไทย ชุมชน และSMEs รายย่อย เพื่อมุ่งหวังในการช่วยเหลือคนไทย ให้มีอาชีพ ให้มีรายได้ สร้างงานให้คนในพื้นที่ร้านค้า ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน ตลอดจนผู้บริโภค ได้รับสินค้าเพื่อสุขภาพ ที่ดี มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม

พันธกิจ

  1. เป็นต้นแบบร้านค้าปลีกของไทย ที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าเพื่อสุขภาพ ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ราคายุติธรรม
  2. เป็นร้านค้าที่รวบรวมผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง โครงการในพระราชดำริ และโครงการส่วนพระองค์ ตลอดจนเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกร และชุมชน เพื่อสร้างให้คนไทยได้มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  3. เป็นร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าปลอดภัยจากสารพิษ ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบคุณภาพถึงแหล่งผลิต ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร เพื่อให้ผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานสากล
  4. ส่งเสริมความรู้ ด้านสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค ทุกกลุ่มอายุ
  5. เป็นร้านค้าที่เน้นการบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม ทั้งแก่ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริโภค