Brand Story Banner-5
Title Image-5
โครงการส่วนพระองค์เพื่อศึกษาค้นคว้าแนวทางพัฒนาชุมชน
เพื่อสร้างอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
Contet1 Image-1

ภัทรพัฒน์

(พัฒนาคน พัฒนาความคิด พัฒนาชีวิต)

สินค้าจากโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา

ภัทรพัฒน์ เป็นชื่อพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้เป็นตราผลิตภัณฑ์ จากโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน เพื่อช่วยส่งเสริมในด้านการตลาดให้กว้างขวางออกไป ผลิตภัณฑ์ของภัทรพัฒน์ มีความหลากหลาย และแสดงถึงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป และงานหัตถกรรม ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์อยู่ที่เรื่องราว และแนวทางการพัฒนา เพื่อให้ราษฎรที่เป็นผู้ผลิต ได้เกิดความภาคภูมิใจและผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์เกิดความพอใจ ควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามแนวพระราชดำริใน การพัฒนาคน พัฒนาความคิด และพัฒนาชีวิต

ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีของแบรนด์