ข่าวสารและกิจกรรม
กิจกรรม: ร้านค้าโกลเด้น เพลซ สาขาฉะเชิงเทรา เปิดพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรในชุมชน
กิจกรรม: ร้านค้าโกลเด้น เพลซ สาขาฉะเชิงเทรา เปิดพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรในชุมชน

จากแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาเกษตรกรรม ทั้งพืชและสัตว์ ด้วยมีพระราชประสงค์ให้คนไทย เกษตรชาวไทย สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน แนวพระราชดำริดังกล่าว ได้รับการสานต่อโดย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วยการบริหารจัดการของโกลเด้น เพลซ ภายใต้บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร้านโกลเด้น เพลซ สาขาฉะเชิงเทรา เป็นสาขาที่ 4 ที่เปิดในพื้นที่ต่างจังหวัด เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของร้านสาขานี้ นอกจากการตั้งอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และอยู่ในตึกเดียวกับคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา แล้ว ยังเปิดให้เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำสินค้ามาจำหน่ายในร้าน ตลอดจนได้จัดสรรพื้นที่บางส่วน ให้กลุ่มเกษตรกรในชุมชนได้รวมตัวกัน เพื่อทำการเกษตร ทั้งการปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงหมูปลอดสารพิษ การเลี้ยงวัว เป็นต้น โดยกลุ่มเกษตรกรนี้ จะได้รับคำแนะนำและการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ของโกลเด้น เพลซ

การเปิดพื้นที่ทำการเกษตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้มีงานทำ และสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญ ผลผลิตที่ได้จากเกษตรกรในพื้นที่นี้ จะถูกส่งไปจำหน่ายภายในร้านโกลเด้น เพลซ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ขณะเดียวกัน ผู้ซื้อก็สามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าที่นำไปจำหน่าย มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตั้งเป้าหมายขยายพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรไปยังอีกหลายจังหวัด อาทิ เพชรบุรี นครสวรรค์ เพื่อมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนไทยอย่างยั่งยืน